Inhalacije

Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Namenjeni su za ispoljavanje lokalnog (terapija respiratornog trakta, uključujući i donje delove) ili sistemskog dejstva (velika i dobra resorptivna površina i prokrvljenost,...

Inhalacije

Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Namenjeni su za ispoljavanje lokalnog (terapija respiratornog trakta, uključujući i donje delove) ili sistemskog dejstva (velika i dobra resorptivna površina i prokrvljenost, brz efekt leka). U obliku inhalacija se mogu primenjivati i gasovi, na primer anestetički gasovi, pomoću aparature za inhalacionu anesteziju.

Preparati za inhalaciju se dele na:

1) Tečne preparate za inhalacije,

2) Tečne preparate za raspršivanje –nebulizacije,

3) Preparate za inhalaciju pod pritiskom i sa dozatorom,

4) Praškove za inhalaciju.

 

Tečni preparati za inhalacije–predstavljaju lako isparljive tečne supstance ili vodene/uljane rastvore lekovitih supstanci, koji se primenjuju u obliku pare (tako što se dodaju u vruću vodu i inhalira se nastala para). Tako se mogu primenjivati samo termostabilne supstance (npr. razna etarska ulja -eukaliptus, anis) kod pacijenata gde mlaz toplog vazduha nije kontraindikovan. Ovi preparati se mogu propisivati kao vodeni ili uljani rastvori odn. kapi, na sva tri načina (FM, FO, FG).

 

Tečni preparati za raspršivanje–nebulizacije nebulizacije –su vodeni rastvori, suspenzije ili emulzije koji se primenjuju pomoću posebnog raspršivača (nebulizatora) kojim se prevode u nebule–magle(smeše tečnosti u vazduhu). To se dobija kada se na tečnost u aparatu deluje gasom pod velikim pritiskom, UZ vibracijama i sl. Ovim načinom primene se omogućava kontinuirana inhalacija odgovarajuće doze pri odgovarajućoj brzini, kao i određena veličina čestica (pri čemu one najmanje –do 5 mikrona, dospevaju i u donje partije respiratornih puteva). Bolesnik udiše lek preko maske za lice ili pomoću nastavka za usta, normalnim disanjem.

 

Nebulizatori su korisni za raspršivanje termolabilnih supstancii kod bolesnika koji ne mogu da koriste uobičajene raspršivače (pumpice), kao što su deca do 2 godine, bolesnici u teškom napadu astme koji nemaju dovolju inspiratornu snagu, bolesnici kod kojih postoji opasnost od krvarenja nakon primene tople pare. Ovi preparati se mogu propisivati kao rastvori, na sva tri načina, ali se najčešće propisuju kao gotovi koristeći formule FO i FG.

Lekovita supstanca koja se stavlja u nebulizator je pripremljena u obliku izotoničnog rastvora sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl).

 

Preparati za inhalaciju pod pritiskom i sa dozatorom–su rastvori, suspenzije i emulzije koji se pakuju u specijalne boce pod pritiskom, sa odgovarajućim ventilom za doziranje (kontinuirano ili pojedinačno).

Takvi preparati se nazivaju i raspršivači fiksnih doza ("metered-dose inhaler" –MDI), odn. pumpice pumpice. Oni sadrže lekovitu supstancu u česticama veličine 2-5 mikrona i tečni gas pod pritiskom (freon ili neki drugi gas). Aktivacijom raspršivača oslobađa se fiksna količina leka.

 

Prednost: velik broj doza, prikladne dimenzije i mogućnost upotrebe većine lekova u terapiji astme i sličnih oboljenja respiratornog sistema; mana: potreba usklađivanja aktivacije raspršivača i početka udisaja. Kod primene ovih lekova pacijent mora da zadrži udahnuti vazduh desetak sekundi kako bi čestice iz aerosola prodrle što dublje u disajne puteve.

Postoje i raspršivači fiksnih doza koji se aktiviraju automatski, udisajem ("breath-actuated inhalers" –BAI). Za aktivaciju im je potreban odgovarajući inspiratorni protok, a nije potrebna usklađenost udisaja i aktivacije raspršivača.

Ovi preparati se propisuju isključivo kao gotovi lekovi formulom za gotov lek.

 

Praškove za inhalaciju–su čvrsti oblici lekova koji se primenjuju pomoću inhalatora/raspršivača za suvi prašak("dry powder inhaler"-DPI). Prašak se pakuje u obliku kapsula ili drugog pogodnon farmaceutskog oblika iz kojih se u tom inhalatoru oslobađa i raspršuje. Ovi inhaleri ne sadrže gas pod pritiskom i jednostavniji su od MDI. Mogu biti konstruisani za udisanje samo jedne ili više doza leka. Čestice praška moraju biti veoma sitne da bi dospele i do donjih disajnih puteva.

Ovi preparati se propisuju isključivo kao gotovi lekovi formulom za gotov lek.

 

AEROSOLI (sprejevi)

 

Aerosoli su preparati pakovani u specijalnoj ambalaži pod pritiskom gasa koji sadrži jednu ili više lekovitih supstanci. Preparat se iz pakovanja osobađa pokretanjem odgovarajućeg ventila, i to u obliku:

-aerosola–disperzije čvrstih čestica ili kapi(tečnih čestica) u gasu, pri čemu je veličina čestica prilagođena nameni;

-pene.

Aerosoli mogu biti emulzije, suspenzije ili rastvori. Namenjeni su za lokalnu primenu na kožu, sluznice telesnih otvora ili za inhalaciju (kao raspršivači fiksnih doza). Mogu sadržati različite pomoćne materije, rastvarače, emulgatore, sredstva za stabilizaciju suspenzija, lubrikansi koji sprečavaju zapušenje ventila. Propisuju se isključivo kao gotovi lekovi.